De allmänna villkoren för konsumentavtal förnyas 1.2.2021

Centralförbundet för informationstrafik och informationsteknik, FiCom r.f. har förhandlat fram de nya villkoren tillsammans med konsumentombudsmannen och Trafik- och kommunikationsverket. De nya villkoren förbättrar i allmänhet din ställning som kund.

De nya avtalsvillkoren för konsumenter ersätter de tidigare, som trädde i kraft 28.1.2016. Från och med 1.2.2021 tillämpas de nya villkoren också på tidigare uppgjorda konsumentavtal.

De viktigaste ändringarna i avtalen;

 • Ett tillägg till den förhandsinformation som bör delges kunden innan avtal, och till kraven på utformande av avtal och sammandrag av avtal (punkt 2.1.)
 • Telebolagets rätt att begära säkerhet under avtalsförhållande har strukits (2.2.)
 • Telebolaget är skyldigt att meddela kunden redan innan kontantgränsen för en betaltjänst uppnås. (2.3)
 • Kunden är i fortsättningen skyldig att betala kostnader som uppkommer för ett kommunikationstjänstavtal först då, när förbindelsen går att ta i bruk (3.1 och 5.1)
 • Kundens ansvar för användningen av en tjänst har förtydligats, i de fall där hen låtit en tredje part använda tjänsten (4.2 och 7.1)
 • Förtydligande gällande telebolagets rätt att begränsa och ändra internettrafik och ta till åtgärder för att se till dataskydd (4.2, 4.4 och 4.5)
 • Det går att lokalisera den som ringer till det allmänna nödnumret också utan SIM-kort (4.4)
 • Tillägg till principerna gällande nätverksväxling (roaming) inom EU- och ETA-området (4.6)
 • Förtydligande gällande rätten till hantering av platsinformation för att erbjuda och utnyttja tjänster (8.1)
 • Teleföretaget har i fortsättningen inte rätt att vid uppsägning av ett bindande få tillbaka en terminal som överlåtits då avtalet uppgjorts. (11.1)
 • Om en kund då avtalet sägs upp vill behålla terminalen som ingått i avtalet, erhåller telebolaget en ersättning för terminalen motsvarande gängse värde, eller den summa som återstår av betalningen för avtalsperioden (11.1)
 • Ett stycke har strukits, enligt vilket kundens hävningsrätt kan gälla endast den tjänst som fördröjts eller den tjänst där felet uppstått (11.2)
 • Telebolaget har inte längre rätt att säga upp ett avtal om en kommunikationstjänst, ifall kunden eller användaren har dömts för att ha utnyttjat kommunikationstjänsten för att störa datatrafik (11.2)
 • Ifall kunden har betalat för en tjänst på förhand, och kunden byter internetanslutning eller kommunikationstjänst, till exempel en prepaid-anslutning, så är den som erbjuder tjänsten, telebolaget som kunden byter från, tvunget att returnera det på förhand betalda saldot, på kundens begäran. Telebolaget har rätt att från summan som returneras uppbära en avgift, som dock får uppgå högst till de verkliga kostnaderna för att returnera saldot. (11.3)
 • Ett stycke har förtydligats så, att ogiltighet i en avtalspunkt inte kategoriskt innebär att de andra avtalspunkterna är ogiltiga. (stycke 13).
 • Ett tillägg, enligt vilket en kund inte har rätt att häva ett tidsbundet kontrakt, ifall avtalsvillkoren ändrats på grund av en lagändring eller enligt ett myndighetsbeslut (11.2).
 • I de fall ett telebolag ändrar avtalsvillkoren, har kunden rätt att häva avtalet eller avbryta en tjänst två veckor efter uppsägning, då det tidigare var möjligt att avsluta omedelbart (12).
 • En precisering gällande kundens rätt att säga upp ett avtal under den tid det sker ändringar i avtalet, i de fall förändringen beror på en ändring av lagstiftningen. (12).

Om du har frågor gällande de nya villkoren eller vill ha en papperskopia, kontakta vår kundtjänst på tfn: 06 786 8222