Den miljövänliga fiberanslutningen

Onsdagen den 22.3.2023 var en stor dag för alla företag som jobbar med fiberanslutningar och -tjänster. Det var dagen då vi äntligen fick svart på vitt att fiberanslutningar är ett mer miljövänligt alternativ än andra internetteknologier som finns på marknaden idag.

Finnet Förbundet, som är de regionala ICT-bolagens centralorganisation och samarbetsorgan, har tillsammans med Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) beställt en beräkning av fiberoptikens koldioxidavtryck av företaget Green Carbon. Undersökningen som heter ”Valokuituverkon elinkaaripäästöt” (fri översättning Livscykelutsläpp från fiberoptiska nät) blev klar i mars 2023.

Information om tillvägagångssätt
Beräkningen har och har utförts med hjälp av uppgifter om medelvärden som samlats in från sju olika företag under 2021. Green Carbon beräknade utsläppen enligt ”GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting standard” (fri översättning: GHG:s standardprotokoll för redovisning och rapportering av produktlivscykler). GHG-protokollet är det mest använda internationella ramverket för beräkning av koldioxidavtryck och rekommenderas på grund av kriteriernas bredd och dess internationella erkännande. Resultaten av beräkningen uttrycks i koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket tar hänsyn till de olika globala uppvärmningseffekterna av olika växthusgaser. I beräkningen ingår kablar, lokaler och nätverksutrustning. Slutanvändarens utrustning (smartphone, dator, TV osv.) tas inte i beaktande. Vid beräkningen har fibernätets livslängd fastställts till 50 år, även om den faktiska livscykeln kan vara längre.

Fiberanslutningens miljöpåverkan lika stor som att köra ca 35 kilometer med bil
I rapporten från Green Carbon framgår att det uträknade koldioxidvärdet tar hänsyn till det fiberoptiska nätets utsläpp under hela dess livscykel, enligt principen ”Cradel-to-grave”, det vill säga från vaggan till graven. De utsläpp som tagits i beaktande är utsläppen för råmaterial, tillverkning, transport, produktion, distribution, användning och avfallshantering.

Enligt beräkningen är koldioxidutsläppen från en fiberanslutning en halv promille, det vill säga 0,05 procent, av den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck. Denna uträkning baseras på att de årliga utsläppen från en genomsnittlig finländare är 10 300 kg CO2e och de årliga utsläppen från en fiberanslutning (byggande och användning) per hushåll är 5,48 kg CO2e. Finländarnas genomsnittliga utsläpp är beräknad av Sitra, en oberoende stiftelse som arbetar för att främja hållbarhet och social välfärd i Finland, under år 2018, och fiberanslutningens utsläpp är beräknat av Green Carbon baserat på siffor från 2021.

Detta innebär att de årliga utsläppen från en fiberanslutning i ett hushåll motsvarar ungefär de koldioxidutsläpp som uppstår när man kör 35 kilometer i en bil med förbränningsmotor. Denna uträkning baseras på Sitras uppskattning om genomsnittliga bilutsläpp.

Finnet Förbundets VD Jarmo Matilainen anser resultatet kunna bidra till att allt fler väljer ett mer koldioxidsnålt liv:

– Många vill idag göra små förändringar för att leva lite mera ansvarsfullt och med minskade utsläpp. Att välja optisk fiber är ett enkelt sätt att försäkra sig om en pålitlig nätförbindelse och minska för sin del till exempel på onödigt körande, konstaterar han.

I studien framkommer att den största delen av koldioxidutsläppen uppkommer vid produktion av fiberanslutningarna. Produktionsutsläppet kompenseras dock av den fiberkablarnas låga energiförbrukningen och långa livslängd. Sammanfattningsvis har fibernäten mycket lägre koldioxidutsläpp än till exempel kopparbaserade bredbandsnät.

Nu utmanat Martikainen de mobila operatörerna att utföra en likadan mätning så att de medvetna konsumenterna i framtiden kan välja anslutning enligt miljöpåverkan:

– Vi har inte tillgång till motsvarande uträkningar för mobildataförbindelsers koldioxidutsläpp, så vi kan inte jämföra optiska fiberns påverkan med de mobila förbindelsernas påverkan. Det skulle vara viktigt att mobiloperatörerna skulle låta göra motsvarande uträkningar, så att konsumenter kunde jämföra koldioxidutsläppen för olika förbindelser, säger Matilainen.

Mer information om undersökningen finns på Finnets hemsida: https://www.finnet.fi/sv/fibers-lilla-kolfotavtryck/

Optisk fiber är det mest miljövänliga alternativet
Att fiberoptiken är mer energisnål än mobila anslutningar har konstaterats i Traficoms undersökning, ”Första undersökningen av kommunikationsnätens energiförbrukning”, som gjordes år 2022. Traficom, Trafik- och kommunikationsverket i Finland, ansvarar för reglering och övervakning av kommunikation i Finland och är bland annat involverad i utvecklingen av kommunikationsinfrastrukturen i vårt land. Undersökningen påvisar att mobila anslutningar förbrukar betydligt mer el än fasta anslutningar. Skillnaden är dessutom betydligt större om man jämför mobila anslutningar och specifikt fiberanslutningar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga av dessa rapporter visar på att livscykelutsläppen från fiberkablar är låga jämfört med andra teknologier för bredbandsnät och att fiberoptik kan betraktas som en miljövänlig teknologi i jämförelse med andra alternativ på marknaden. Fibertekniken kan därmed bidra till att minska den totala halten av koldioxidutsläppen från kommunikationsnätverk. Detta kan ha en positiv inverkan på klimatet och bidra till en hållbar framtid.

Källor:
Finnet: https://www.finnet.fi/sv/fibers-lilla-kolfotavtryck/
Traficom: https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/forsta-undersokningen-av-kommunikationsnatens-energiforbrukning
Sitra: https://www.sitra.fi/sv/artiklar/genomsnittsfinlandarens-koldioxidavtryck/
Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä