Enkel övervakning av inomhusluftkvaliteten med Nollges trådlösa sensorer

Allt började i tvättstugan i en fastighet i Jakobstad. Anders Dahlbäck på Folkhälsans Fastigheter Ab fick klagomål över dålig inomhusluft av tvättstugans användare. Ungefär samtidigt, i början av 2021, kontaktades Dahlbäck av JNT:s försäljning, som kände till fastighetens ålder och därmed de potentiella problem som kunde uppstå med inomhusluften. Försäljaren berättade då om Nollges sensorer, som bland annat kan användas för att mäta kvaliteten på inomhusluft. Nollge är JNT:s IoT-koncept, som specialiserar sig på trådlösa sensorer vilka fungerar via radionätet Sigfox.

– Ganska snabbt efter kontakten med Nollge installerade vi de första sensorerna. En sensor installerades i fastighetens tvättstuga och vi fick veta att när maskinerna användes, avgav de fukt som cirkulerade i luften i tvättstugan. Genom att förbättra ventilationen, en relativt liten åtgärd, kunde vi lösa problemen i tvättstugan. Vi försäkrade oss också om att det inte fanns något strukturellt fel i byggnaden, säger Dahlbäck, ekonomi- och fastighetschef på Folkhälsans Fastigheter Ab.

Bekanta dig med termerna:

 • IoT – Internet of Things, innebär att fysiska föremål, tjänster, programvara och system är uppkopplade mot internet.
 • Sigfox-nätet är ett radionätverk med lång räckvidd, via vilket de anslutna IoT-enheterna är uppkopplade till internet. Sigfox-nätverket är särskilt utformat för IoT-apparater. Sändare som är anslutna till nätverket kräver väldigt lite ström.
 • VOC – flyktiga organiska ämnen är kemiska föreningar som finns i inomhusluften och som påverkar inomhusluftens kvalitet.
 • TVOC – total mängd flyktiga organiska föreningar.

Snabb reaktion på problem med inomhusluften

Folkhälsan har som policy att ta all användarfeedback som rör invånarnas hälsa på allvar och reagera snabbt.

– Nollge-sensorerna från JNT har avsevärt påskyndat vår responstid, eftersom sensorerna inte kräver några särskilda installationsåtgärder. I bästa fall kan vi börja mäta samma dag, säger Dahlbäck.

Nollges sensorer är små enheter, ungefär lika stora som en golvtermostat. De skickar mätdata via Sigfox-nätverket var 30:e minut och datan kan avläsas på distans via en webbapplikation. Vid behov kan sensorerna även programmeras till att sända mätdata var 10:e minut.

Sensorerna drivs av ett batteri med en livslängd på upp till fem år. Dahlbäck kan själv övervaka mätresultaten via molnet och kan även ställa in så att ett larm utlöses om något av sensorernas tröskelvärden över- eller underskrids. Om ett larm går, får Dahlbäck meddelande om det via e-post eller sms.

Anders Dahlbäck,
ekonomi- och fastighetschef på Folkhälsans Fastigheter Ab

Folkhälsan har för närvarande 25 sensorer i användning, de används främst för att mäta koldioxidhalten (CO2) och flyktiga organiska ämnen, även kallad TVOC (en samling av olika gaser som i varierad mängd förekommer i luften). De flesta sensorerna används så att de flyttas vartefter behov uppstår, med några veckors mellanrum. Några sensorer är också permanent placerade i ett specifikt utrymme.

– I ett fall visade en av våra installerade sensorer en ökning av TVOC-nivåerna vid vissa tider på dygnet. När mätdata undersöktes kunde man konstatera att fastighetens tvättutrymmen användes flitigt vid vissa tidpunkter, och att det dessutom användes olika kosmetiska produkter i aerosolform, vilket ökade nivåerna av fina partiklar i inomhusluften. I sådana fall kan man med kontinuerlig mätning konstatera vilken inverkan inomhusluftkvaliteten har på de som vistas i fastigheten, och vilka mätvärden man uppnår till exempel nattetid, när utrymmena inte är i användning. När orsaken bakom de förhöjda värdena kunde utredas med hjälp av sensorn och invånarna fick information om vad som orsakade problemet, kunde problemet avskrivas, säger Dahlbäck.

Även om problemen ofta går att åtgärda efter att man analyserat Nollge-sensorns mätresultat, kan det ibland hända att till exempel TVOC-nivåerna är så höga att ytterligare undersökningar behövs. Det kan också hända att fast man känner av problem med inomhusluften, har det vid mätning visat sig att både CO2– och TVOC-nivåerna varit okej.
Dahlbäck menar att det även i dessa situationer lönar sig att samla in sensoravläsningar, för då vet man att det behövs djupare och mer ingående undersökningar. Folkhälsan övervakar också ibland platser där inomhusluften anses vara god.

– Detta ger värdefull information, eftersom uppgifterna kan jämföras med data från sensorer i utrymmen som har problem med inomhusluften, säger Dahlbäck.

Sensorerna en del av energisparinitiativ

Eftersom sensorerna också mäter temperatur, har Folkhälsan under det senaste året haft möjlighet att övervaka temperaturen i byggnaderna med särskild noggrannhet.
Vi deltar i kampanjen ”Astetta alemmas”, och vi har nu ställt in larm på sensorerna som meddelar oss om temperaturen stiger för högt, säger Dahlbäck.
Enligt Dahlbäck har samarbetet med JNT varit smidigt från början och Folkhälsan har för avsikt att öka antalet sensorer.

– Den enkla installationen och utrustningens kostnadseffektivitet är de absolut bästa egenskaperna hos Nollge-sensorerna. Inköpspriset är relativt blygsamt och det tillkommer inga driftkostnader, tillägger Dahlbäck. Jag har några sensorer i mitt skåp just nu som jag skulle kunna installera direkt om behovet skulle uppstå. Och även från skåpet skickar sensorn data, skrattar han.

Folkhälsan:

 • En föreningsbaserad grupp med fokus på folkhälsa, vård och forskning.
 • Finlands största svenskspråkiga arbetsgivare med cirka 1 700 anställda.
 • Folkhälsan är Finlands största privata forskningsinstitut.
 • Förfogar över fastigheter med en totalareal på över 150 000 m2. Fastigheterna är belägna mellan Karleby och Borgå.

Nollge by JNT

 • Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT.
 • Produkter: trådlösa sensorer för övervakning av inomhusluftkvalitet, trackers, d.v.s. positioneringssensorer för t.ex. uthyrningsmaskiner, temperatur- och fuktgivare, CO2-, partikel- och radonsensorer, samt sensorer för övervakning av vattenläckage med mera.
 • Sensorerna är trådlösa och kräver varken anslutning till elnätet eller internetanslutning. Uppföljning och avläsning sker på distans via en webbapplikation.
 • Målgrupper: Byggföretag, disponenter och bostadsbolag, fastighetsskötselföretag, städer och kommuner.